Ga naar de hoofdinhoud

Privacybeleid

Algemeen

SANITINO zet zich in voor een transparante verwerking van persoonsgegevens en verstrekt daarom de volgende informatie.

SANITINO s.r.o., een vennootschap met maatschappelijke zetel te Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, ingeschreven in het KBO onder nummer 0725.602.065, BTW-nummer BE 0725.602.065 (hierna "SANITINO" genoemd), exploiteert een e-shop op www.sanitino.be (hierna de "E-shop" genoemd).  SANITINO stelt, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, alles in het werk om de privacy van alle klanten en andere betrokkenen te beschermen en garandeert een vertrouwelijke behandeling van alle persoonsgegevens die het verwerkt.

Voor de toepassing van deze privacyverklaring hebben de volgende termen de respectievelijke betekenis:

 • Geregistreerde gebruiker – een persoon die een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de E-shop, ongeacht of hij/zij al dan niet een aankoop heeft gedaan bij SANITINO.
 • Hulplijngebruiker - een persoon die heeft gebeld met een hulplijn van SANITINO op +3250895065.
 • Klant - een Geregistreerde of niet-geregistreerde gebruiker die een aankoop heeft gedaan bij SANITINO.
 • Gebruikers – gezamenlijk Geregistreerde gebruikers, Hulplijngebruikers, Klanten.

De verwerking van alle persoonsgegevens van Gebruikers vindt plaats in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zoals gewijzigd, en andere gerelateerde regelgeving.

Verwerking van de persoonlijke gegevens van Gebruikers

SANITINO verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers alleen voor de hieronder aangegeven doeleinden. De Gebruikers zijn niet verplicht om SANITINO hun persoonlijke gegevens te verstrekken; hoewel het verzamelen en verder verwerken van deze gegevens noodzakelijk kan zijn als de Gebruikers gebruik willen maken van de diensten of aanbiedingen die SANITINO via de E-shop aanbiedt. Ook kunnen gegevens automatisch worden verwerkt als gevolg van de loutere toegang tot de E-shop, zoals hierna wordt toegelicht.

SANITINO kan persoonsgegevens zowel handmatig als geautomatiseerd verwerken.

 1. Uitvoering van de koopovereenkomst

Doel:

SANITINO verwerkt deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar zakelijke activiteiten en om haar diensten te kunnen leveren zoals ze worden aangeboden.

Type en omvang van de gegevensverwerking:

SANITINO verwerkt de volgende persoonsgegevens van Gebruikers: naam, achternaam, handelsnaam, woon- of vestigingsadres, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, ondernemingsnummer, BTW-nummer. In dit verband kan SANITINO ook andere gegevens verwerken die in het individuele geval noodzakelijk zijn of om deze reden vrijwillig door de klant worden verstrekt, zoals telefoonnummer.

Rechtsgrond:

SANITINO verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker op basis van een wederzijds contract, een voorafgaand verzoek van de gebruiker of het legitieme belang van SANITINO bij de uitvoering van het contract. Elke aanvullende verwerking van gegevens die vrijwillig door de Klant worden verstrekt, is gebaseerd op de toestemming van de Klant om vrijwillig verstrekte informatie te gebruiken om processen te vereenvoudigen en om haar diensten vanuit kwaliteitsoogpunt zo volledig mogelijk te leveren.

Bewaartermijn:

SANITINO bewaart deze gegevens voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst en vervolgens voor een verdere periode van 5 jaar.

 1. Bewaring van de gebruikersaccount

Doel:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens om Geregistreerde Gebruikers de verwachte kenmerken en functies van een e-shop te kunnen bieden en om hun toekomstige bestelprocessen te vereenvoudigen.

Type en omvang van de gegevensverwerking:

SANITINO verwerkt de volgende persoonsgegevens van de Gebruikers: naam, achternaam, handelsnaam, woonadres, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, ondernemingsnummer, BTW-nummer, en andere gegevens die tijdens de registratie van de Gebruiker of tijdens het bijhouden van de gebruikersaccount worden verstrekt. In dit kader kan SANITINO ook andere gegevens verwerken die de Klant vrijwillig om deze reden heeft verstrekt, zoals het telefoonnummer.

Rechtsgrond:

SANITINO verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker op basis van een wederzijds contract , omdat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. SANITINO verwerkt ook de persoonlijke gegevens van de gebruiker op basis van haar legitieme belang bij het verbeteren van de functies van de e-shop en de kwaliteit van haar diensten.

Bewaartermijn:

SANITINO bewaart genoemde gegevens voor een periode van 5 jaar vanaf de registratie of 5 jaar vanaf de laatste aankoop, welke periode ook later eindigt.

 1. Oplossen van vragen en verzoeken

Doel:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens om een goed functionerend contactsysteem te onderhouden dat SANITINO een noodzakelijke communicatie met haar Gebruikers mogelijk maakt.

Type en omvang van de gegevensverwerking:

Om de vragen/contactverzoeken van de Gebruiker te behandelen en af te handelen, verwerkt SANITINO de door de Gebruiker in dit kader verstrekte gegevens, bijv. naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en/of alle andere gegevens zoals aangegeven.

Rechtsgrond:

Wanneer SANITINO per telefoon of e-mail gecontacteerd wordt, verwerkt het de persoonsgegevens van de Gebruiker op basis van haar legitiem belang om communicatie met de Gebruikers mogelijk te maken en in stand te houden om op hun vragen en verzoeken te antwoorden.

Bewaartermijn:

SANITINO verwerkt deze persoonsgegevens gedurende de periode waarin het verzoek of de vraag actief wordt behandeld en vervolgens nog gedurende 2 jaar.

 1. Verbetering van de klantenservice

Doel:

SANITINO verwerkt stemopnames van telefoongesprekken om haar klanten de hoogste standaard van klantenservice te kunnen bieden en om de klantervaring voortdurend zo veel mogelijk te verbeteren. SANITINO gebruikt deze opnames om de klantenservice die aan haar klanten wordt verleend te evalueren om deze beter en efficiënter te maken. SANITINO kan deze opnames ook analyseren en gebruiken om een database aan te leggen van vragen waarop zij antwoorden geeft op de E-shop website.

Type en omvang van de gegevensverwerking:

SANITINO verwerkt opnames van oproepen naar de hulplijn.

Rechtsgrond:

SANITINO verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker op basis van de toestemming van de Hulplijngebruiker. De Hulplijngebruiker wordt vóór elke opname altijd door SANITINO op de hoogte gebracht en als de Hulplijngebruiker geen toestemming geeft, wordt het gesprek niet opgenomen.

Bewaartermijn:

SANITINO bewaart de opnamen voor een periode van 5 jaar.

 1. Naleving van de wettelijke verplichtingen van Sanitino

Doel:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan haar eigen wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op het betreffende individuele geval. 

Type en omvang van de gegevensverwerking:

SANITINO verwerkt de gegevens van de Gebruikers wanneer dat wettelijk voorgeschreven is voor specifieke gevallen, zoals met betrekking tot boekhoudkundige bepalingen in verband met aankopen die via de E-shop gedaan zijn. Deze verwerking kan bijvoorbeeld bestaan uit de naam en voornaam of handelsnaam van de Gebruiker, het woonadres of de maatschappelijke zetel, het leveringsadres, het factuuradres, het ondernemingsnummer, het BTW-nummer, de geboortedatum of het geboorte-identificatienummer, het e-mailadres, het telefoonnummer, de bankgegevens en eventueel andere door de Gebruiker verstrekte gegevens.

Rechtsgrond:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens mede op basis van de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan SANITINO is onderworpen.

Bewaartermijn:

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de periode die vereist is door de relevante wettelijke voorschriften.

 1. Het verzenden van commerciële communicatie

Doel:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens om de Gebruikers informatie te geven over haar producten en commerciële informatie.

Type en omvang van de gegevensverwerking:

Om commerciële communicatie naar geïnteresseerde Gebruikers te sturen, verwerkt SANITINO de volgende persoonlijke gegevens van Gebruikers: naam, achternaam, e-mailadres.

Rechtsgrond:

SANITINO kan commerciële communicatie sturen naar Gebruikers die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, op basis van hun toestemming. Gebruikers die toestemming hebben gegeven, ontvangen een e-mail om hun e-mailadres en interesse in het ontvangen van de nieuwsbrief te bevestigen (wordt gevraagd om zich dubbel aan te melden). Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief via een link die in elke afzonderlijke nieuwsbrief staat. Gebruikers kunnen ook eerder verleende toestemming voor de verwerking intrekken door een informeel verzoek in te dienen, zoals geïllustreerd onder Gebruikersrechten.

Bewaartermijn:

Persoonsgegevens kunnen op deze manier worden verwerkt gedurende een periode van 5 jaar vanaf de laatste bestelling of vanaf het verlenen van de toestemming.

 1. Gerichte reclame en direct marketing

Doel:

SANITINO kan de aangegeven gegevens van haar Gebruikers ook verwerken voor direct marketing en profileringsdoeleinden. SANITINO gebruikt profilering om de aankopen en het gedrag van de Gebruikers in de E-shop te analyseren, wat dient om onze reclame en diensten beter af te stemmen op hun interesses en om SANITINO in staat te stellen hun Gebruikers datgene aan te bieden wat relevant is voor hun interesses.

Type en omvang van de gegevensverwerking:

SANITINO kan profilering gebruiken om de aankopen en het gedrag van de Gebruikers in de E-shop te analyseren, en om direct marketing te voorzien met behulp van de verkregen informatie. Om deze reden kan SANITINO de volgende persoonsgegevens van de Gebruikers verwerken: naam, achternaam, verblijfplaats, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over bestellingen.

Rechtsgrond:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming van de Gebruiker.

De gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing en profilering, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@sanitino.be.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden door SANITINO voor dit doel verwerkt totdat op de hierboven aangegeven wijze bezwaar wordt gemaakt of totdat de toestemming wordt ingetrokken.

 1. Afdwingen van rechtsvorderingen van SANITINO

Doel:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens met het oog op het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van vermeende rechtsvorderingen.

Type en omvang van de gegevensverwerking:

Om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of zich daartegen te verweren, kan SANITINO in het individuele geval de volgende gegevens van de Gebruiker verwerken: naam en voornaam of firmanaam, woon- of vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer, BTW-nummer, geboortedatum, omvang en voorwerp van de prestaties en, in voorkomend geval, andere noodzakelijke gegevens.

Rechtsgrond:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens op basis van het legitieme belang van zichzelf, dan wel dat van de Gebruiker om bestaande rechten af ​​te dwingen of als verdediging tegen rechtsvorderingen.

Bewaartermijn:

Persoonsgegevens worden op deze wijze verwerkt gedurende een periode van 10 jaar vanaf de datum waarop de verwerking van persoonsgegevens is aangevangen, tenzij in de wettelijke voorschriften anders is bepaald of tenzij in een specifiek geval de noodzaak ontstaat om persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren.

 1. Verwerking van toegangsgegevens bij bezoek aan de E-shop

Doel:

Serverlogbestanden worden aangemaakt en opgeslagen met het oog op de verwezenlijking en handhaving van de technische beveiliging.

Type en omvang van de gegevensverwerking:

Bij de toegang tot de E-shop worden bepaalde toegangsgegevens automatisch verwerkt in zogenaamde serverlogbestanden; in het bijzonder worden in dit kader de volgende gegevens verwerkt: (i) naam van de bezochte website; (ii) gebruikte browsertype/versie; (iii) besturingssysteem van de gebruiker; (iv) eerder bezochte website (referrer URL); (v) tijdstip van het serververzoek; (vi) overgedragen datavolume; (vii) hostnaam van de toegang hebbende computer (IP-adres). Met deze informatie kan SANITINO de Gebruikers niet persoonlijk identificeren; IP-adressen worden echter als persoonlijke gegevens beschouwd.

Rechtsgrond:

SANITINO verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming om technische beveiliging tot stand te verwezenlijken en te handhaven.

Bewaartermijn:

Gegevens in serverlogbestanden worden opgeslagen totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Andere ontvangers (derden) van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan overheidsinstanties en contractuele partners van SANITINO.

 1. Overheidsinstanties

SANITINO verstrekt persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties op basis van instructies van de betrokkenen en ook in gevallen waarin dit wettelijk verplicht is. SANITINO kan persoonlijke gegevens ook aan overheidsinstanties doorgeven op grond van de bescherming van de legitieme belangen van SANITINO of derden, bijv. bij het instellen van financiële vorderingen voor de rechtbank. Overheidsinstanties treden op als onafhankelijke beheerders van uw respectieve persoonsgegevens.

 1. Contractpartners

SANITINO kan ook persoonsgegevens doorgeven aan contractuele partners als dat relevant en geschikt is voor het doel van de desbetreffende verwerkingsactiviteit. Contractuele partners kunnen bij de verwerking zelfs alz verantwoordelijken optreden, dan wel als verwerkers die aan onze instructies zijn gebonden.

Aanbieders van diensten die verband houden met klantcommunicatie

SANITINO deelt persoonlijke gegevens met bepaalde partners die SANITINO helpen om de communicatie met de klanten te verzekeren, bv. zorgen voor de verzending van nieuwsbrieven of de hulplijn beheren. Gegevens die op deze manier worden gedeeld, kunnen de naam, achternaam, bedrijfsnaam, woon- of vestigingsadres, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer, BTW-nummer of bestelgegevens omvatten.

Targito.com s.r.o.
Jungmannovo náměstí 753/18
110 00  Praha 1
Tsjechië
IČO: 28445937
DIČ: CZ28445937

Smartsupp.com, s.r.o.
Šumavská 31
602 00  Brno
Tsjechië
VAT ID: CZ03668681

Daktela s.r.o.
Pod Krejcárkem 975, Eingang A/B, Stockwerk 4
130 00  Praha
Tsjechië
IČO: 27232263
DIČ: CZ27232263

Vervoerders

SANITINO deelt persoonlijke gegevens met vervoerders zodat alle bestellingen correct kunnen worden geleverd. Gegevens die op deze manier worden gedeeld, kunnen de naam, achternaam, bedrijfsnaam, woon- of vestigingsadres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer of bestelgegevens omvatten.

UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Ke kopanině 1049
252 67  Tuchoměřice
Tsjechië
IČO: 25684094
DIČ: CZ25684094

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Průmyslová 5619/1
586 01  Jihlava
Tsjechië
IČO: 26087961
DIČ: CZ26087961

PPL CZ s.r.o./Bpost
Březhradská 199/2a
503 32  Hradec Králové
Tsjechië
IČO: 25194798
DIČ: CZ25194798

DACHSER Czech Republic a.s.
Huťská 272
272 01  Kladno
Tsjechië
IČO: 27090833
DIČ: CZ27090833

Betalingsdienstaanbieders

SANITINO deelt persoonlijke gegevens met de betalingsdienstaanbieders voor betalingsdoeleinden. De gegevens die op deze manier worden gedeeld, kunnen de naam, achternaam, bedrijfsnaam, betaalkaartnummer of rekeningnummer omvatten.

PayPal Holdings, Inc.
2211 N 1st St
SAN JOSE, CA
95131-2021
United States
+1.408.9671000

Trust Pay, a.s.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
Slowakije
DIČ: SK2022928215

Aanbieders van technische diensten verbonden aan de E-shop

SANITINO deelt ook persoonlijke gegevens met de leveranciers van technische diensten in verband met de E-shop. De op deze manier gedeelde gegevens kunnen bestaan uit de naam, achternaam, handelsnaam, woon- of vestigingsadres, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer, BTW-nummer, gegevens over gekochte producten, IP-adres en rekeningnummer.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
USA
Tax nr. 91-1144442

Etnetera a.s.
Jankovcova 1037/49
170 00  Praha 7
Tsjechië
IČO: 25103814
DIČ: CZ25103814

Andere contractuele partners

Císek, advokátní kancelář s.r.o.
(Juridische dienst)
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno
Tsjechië
IČO: 09761098
DIČ: CZ09761098

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan andere contractuele partners indien dit relevant en passend is voor het doel van de verwerking.

Cookies

SANITINO kan ook persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies; voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

Rechten van gebruikers

U kunt uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@sanitino.be, per post naar Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, Tsjechië.

Recht op toegang tot persoonsgegevens

De Gebruikers hebben het recht om te vernemen of hun persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, hebben zij ook het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens. Als de Gebruikers vragen of verzoeken hebben over de verwerking van hun persoonlijke gegevens, kunnen ze contact opnemen met SANITINO.

Recht op correctie van persoonsgegevens

Als de Gebruikers van mening zijn dat SANITINO onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens verwerkt, hebben ze het recht om te vragen dat deze gecorrigeerd of aangevuld worden.

Recht op verwijdering

Als de Gebruikers vragen om hun persoonsgegevens te wissen, zal SANITINO hun persoonsgegevens wissen als (i) ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt; (ii) deze persoonsgegevens werden verwerkt op basis van toestemming en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, en de Gebruiker de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft ingetrokken; (iii) de Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker; (iv) de verwerking onwettig is; of (v) de wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te verwerken op grond van het recht van de Europese Unie of het nationale recht heeft opgehouden te bestaan.

Recht op beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens

Tot SANITINO alle geschilpunten over de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers heeft opgelost, hebben de Gebruikers het recht om de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te vragen. Wanneer de verwerking beperkt is, mogen de persoonsgegevens van de Gebruikers, met uitzondering van hun opslag, alleen worden verwerkt met de toestemming van de Gebruikers of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, voor de bescherming van de rechten van derden of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens te verkrijgen (i) die zij aan ons hebben verstrekt; (ii) die op basis van toestemming of een overeenkomst worden verwerkt; en (iii) die SANITINO op geautomatiseerde wijze verwerkt. Dit alles in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, alsook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te laten overdragen. Als de uitoefening van dit recht echter de rechten en vrijheden van andere personen zou schaden, zal SANITINO niet in staat zijn om aan de verzoeken van de Gebruikers te voldoen.

Recht van bezwaar

Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag of met het oog op de bescherming van de legitieme belangen van SANITINO of legitieme belangen van derden. Als SANITINO vervolgens niet kan aantonen dat er zwaarwegende legitieme redenen voor de verwerking van persoonsgegevens bestaan die zwaarder wegen dan de belangen van de Gebruikers of hun rechten en vrijheden, of dat SANITINO de verwerking nodig heeft voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, zal SANITINO de verwerking op basis van het bezwaar zonder onnodige vertraging beëindigen. Bovendien hebben de Gebruikers een onvoorwaardelijk recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van hun persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Recht om in te trekken

Gebruikers hebben het recht om de verleende toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming van de Gebruikers heeft echter geen retroactieve invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van die toestemming - het heeft alleen invloed op latere verwerkingsactiviteiten. Na de uitoefening van dat recht zal SANITINO de betrokken verwerkingsactiviteiten zonder onnodige vertraging stopzetten.

Alle verzoeken betreffende de uitoefening van een van de bovenvermelde rechten of alle vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens zullen aan de Gebruikers worden beantwoord per telefoon op het nummer +3250895065 of per e-mail via info@sanitino.be.

SANITINO zal dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen één 1 maand antwoorden op de verzoeken van de Gebruikers (in uitzonderlijke gevallen zijn beperkingen van deze rechten mogelijk, bijvoorbeeld als anders de rechten van derden in het gedrang zouden komen). In geval van twijfel over de naleving van de verplichtingen kunnen de Gebruikers telefonisch contact opnemen met SANITINO op het nummer +3250895065 of via het e-mailadres info@sanitino.be of, in voorkomend geval, kunnen zij een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.

Klachten

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

naar boven